Liste des mikves d’Israël

Jérusalem

 • Ramat Eshkol 6 Paran St. 02-5810741
 • Ramat Shelomo 16 Kahaneman St. 02-5710791
 • Ramot Aleph 21 Ma’avar HaZafririm St. 02-5611074
 • Ramot Gimmel Shalom Sivan St., opposite number 24 02-5868603
 • Rechavia 5 Ha’Ari St. 02-5632783
 • (Old) Sanhedria 9 Achino’am St. 02-5863243
 • East Talpiot 105 Avshalom Haviv St. 02-6723026
 • Mikveh Tahara Harav Bezalel Jolati 02-5712393
 • Mikveh Sanhedria Harav Bloy 22 02-5811977
 • Keren Beit Israel Mikve Ibn Hazal 19 02-5388085
 • Ramot Dalet Kiryat Ungar Ramot Polin 02-6861692
 • Ramot Mishol Hakoranit 3 02-5864556
 • Jerusalem Mikveh Sheshet Hayamim 13 02-5814090
 • Old city Ha Omer St. 02-6283715
 • Bayit vegan chaare thora 4 St. 02 643 84 93
 • Ornstein rehov ichayaou 02 538 52 61
 • Bakaa guideon 7 02 671 75 97
 • Gueoula strauss 26 St. 02 623 47 91
 • Har homa rehov amamtsi 17 02 645 24 31
 • har nof agassi 10 02 652 69 03
 • Mikveh Tahara Yaacov Abir 3 02-6564594

Ashdod

 • Ezor Chet (District 8) Mevo Ha’etrog St. 08-8544108
 • Ezor Yod Aleph (District 11) HaChermon St. 5 08-8640093

Ashkelon

 • Barnea Mikveh Ma’alot Asher St. 08-6781192
 • G. Tziyon HaMered St. 08-6726127
 • Efridar Mikveh Hakikayon St. 08-6734135
 • HaMigdal Mikveh Kupat Holim St. 08-6752637
 • Shechunat Shapira Moshe St. 08-6761732
 • Ramat Eshkol Mikveh 37 David Raziel St. 08-6755645

Be’er Sheva

 • Mikveh Dalet North Shimon Ben Shetach St. 08-6480844
 • Mikveh Ramot HaDa’at St. 08-6486770
 • Mikveh Shaul HaMelech Shaul HaMelech St. 08-6101671

Beit Shemesh

 • - - - HaMishlat St. 02-9913404
 • Givat Sharett Mikveh Rakefet St. 02-9917488

Bnei Brak

 • Kiryat Herzog 12 HaRav Neufeld St. 03-6196867
 • Ramat Elchanan 13 Avnei Nezer St. 03-5705417
 • Shikkun Hei 13 Torah Va’Avoda Blvd. 03-5794661
 • Mercaz (Central District) 14 HaRav Kalisch St. 03-5794489
 • Shikkun Vizhnitz- HANDICAPPED ACCESS 16 Ravina St. 03-5744870
 • Shikkun Gimmel 7 Be’eri St. 03-5744868
 • Zichron Meir 7 Chafetz Chayyim St. 03-6187479
 • Neveh Achi’ezer 7 Nachal Sorek St. 03-5744869

Mikveh Chadera

 • Shechunat Givat Beit - Eli

Eli Eilat

Shechuna Haifa

 • Shechunat HANDICAPPED Mikveh Mikveh Mikveh Mikveh Mikveh “Distinguez
 • Shechuna Alef Chorev St. 08-6373801

Netanya

 • Shikkun Dura 10 Shemuel St. 09-8354814
 • Kiryat Sanz 12 Divrei Chayyim St. 09-8613105
 • Shikkun Vatikim 12 ZuAretz St. 09-8622492
 • Shikkun Sela -
 • HANDICAPPED ACCESS 17 Glickson St. 09-8329238
 • Shikkun Eizorim Krinitzi St. 09-8357282
 • Shikkun Ramat Chen 23 Elcharizi St. 09-8652560
 • Central Mikveh 25 Yehuda HaLevi St. 09-8611839
 • Shikkun HaPoel HaMizrachi 40 Moshe Shapira St. 09-8622561
 • Kiryat Nordau 34 Rotenberg St. 09-8655341

Ra’anana

 • - - - 3 Herzl St. 09-7746765
 • Kiryat Sharett 48 Peretz St. 09-7711046

Tel Aviv

 • Central Station Mikveh 23 R. Akiva Eger St. 03-5375987
 • Central Mikveh 10 Yavneh St. 03-9296512
 • Mikveh Merkaz Lev Ha’Ir 54 Bar Kochba St. 03-5288055
 • Mikveh North-Hotels 86 Ben Yehuda St. 03-5228188
 • Mikveh North 12 Peki’in St. 03-5464899
 • Mikveh North 10 Tzirelson St. 03-5468893
 • Mikveh Kefir 59 Bosem St. 03-6319535
 • Mikveh Shechunat Ezra 23 Kislev St. 03-6876211
 • Mikveh Shechunat Shapira 65 Chachmei Yisrael Blv’d 03-6880893
 • Mikveh Yad Eliyahu 4a HaChayal Blvd. 03-5371256
 • Mikveh Kiryat Shalom: HANDICAPPED ACCESS 3a HaChizayon St. 03-6817093
 • Mikveh Betzaron 10 HaHaskalah Blv’d 03-5610089
 • Mikveh Yafo 4 HaTechiya Blvd. 03-6827142
 • Mikveh Ramat Hachayal 8 Hatit Zayin St. 03-6470623
 • Mikveh Hadar Yosef 3 Mark Ya’akov St. 03-6470960
 • Neveh Zedek Mikveh 24 Piness St. 03-5108677
 • Neveh Sharett Mikveh 24 Raoul Wallenberg St. 03-6472626

 • congres-medecine
 • la boutique